مناقصه مقدار ۲۰۰ تن برنج هاشمی یا طارم ممتاز

مناقصه مقدار ۲۰۰ تن برنج هاشمی یا طارم ممتاز
با احترام شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتکا(معاونت طرح حکمت و خدمات ویژه) در نظر دارد مقدار ۲۰۰ تن برنج مورد نظر نیاز خود را برابر شرایط و ضوابط خریداری نمایید لذا خواهشمند قیمت پیشنهادی خود را با درنظر گرفتن شایط مندرج در فایل ضمیمه حداکثر تا تاریخ ۱۷ دی ماه ۹۶ به معاونت بازرسی ارسال نمایید.

خواهشمند است فرم ضمیمه را پر و تکمیل کرده به آدرس درج شده در فرم ارسال نمایید.

صفحه

۴۹